കൂട്ട് കിടക്കൽ 2 [StRikE]

കൂട്ട് കിടക്കൽ 2 Kootu Kidakkal Part 2 | Author : Strike [ Previous Part ]   എന്റെ കഥയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരു പാട് നന്ദി… ഇനിയുള്ള കഥകളിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധീഷികുന്നു….. ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങളെ ലൊഗ് അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ SORRY…. അപ്പോ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം…. ലൈറ്റ് ഇട്ടതും ഉടുതുണിയിലാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ കണ്ട് റംലത്ത ഞെട്ടി കൊണ് അവിടെ കിടന്നിരുന്ന നൈറ്റി എടുത്ത് ഇത്ത […]

Continue reading

കൂട്ട് കിടക്കൽ [StRikE]

കൂട്ട് കിടക്കൽ Kootu Kidakkal | Author : Strike   എനിക്ക് കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ
ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ്.അത് വായിച്ചു കൊണ്ട് വാണം അടിക്കൽ ആണ് എന്റെ സ്ഥിരം പണി.ആ
ഇടാക്കാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സംഭവം നടന്നത്. ഇപ്പോഴും നടന്നു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മുഷിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ SORRY…
ഇനി ഞാൻ കഥയിലേക് വരാം. എന്റെ പേര് നിയാസ്.തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്ത് ആണ് എന്റെ
വീട് എന്റെത് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം […]

Continue reading

കൂട്ട് കിടക്കൽ [StRikE]

കൂട്ട് കിടക്കൽ Kootu Kidakkal | Author : Strike   എനിക്ക് കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ്.അത് വായിച്ചു കൊണ്ട് വാണം അടിക്കൽ ആണ് എന്റെ സ്ഥിരം പണി.ആ ഇടാക്കാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സംഭവം നടന്നത്. ഇപ്പോഴും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മുഷിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ SORRY… ഇനി ഞാൻ കഥയിലേക് വരാം. എന്റെ പേര് നിയാസ്.തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്ത് ആണ് എന്റെ വീട് എന്റെത് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം […]

Continue reading