മറക്കാത്ത മധുര സ്മരണകൾ 3

മറക്കാത്ത മധുര സ്മരണകൾ 3 Marakkatha Madhura smaranakal Part 3 bY Sudev  
എല്ലാവരും ഓണം അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്നു കരുതുന്നു.. ഓണസമ്മാനമായി കിട്ടിയ കമ്പി
പൂത്തിരി അടിപൊളി ആയിരുന്നു… കഴിഞ്ഞ കഥയിൽ 50 വയസ്സുള്ള മാദക സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച
കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു… Polytechnic പഠനത്തിന് ശേക്ഷം ഞാൻ experience കിട്ടാൻ വേണ്ടി
പുണെയിലെ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ (ജ്യോതി കുഞ്ഞമ്മ ) അടുത്ത് പോയി. അവിടെ
കുഞ്ഞമ്മയും ചിറ്റപ്പനും അവരുടെ മകളും ആയിരുന്നു താമസം. കുഞ്ഞമ്മയുടെ […]

Continue reading

മറക്കാത്ത മധുര സ്മരണകൾ 3

മറക്കാത്ത മധുര സ്മരണകൾ 3 Marakkatha Madhura smaranakal Part 3 bY Sudev   എല്ലാവരും ഓണം അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്നു കരുതുന്നു.. ഓണസമ്മാനമായി കിട്ടിയ കമ്പി പൂത്തിരി അടിപൊളി ആയിരുന്നു… കഴിഞ്ഞ കഥയിൽ 50 വയസ്സുള്ള മാദക സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു… Polytechnic പഠനത്തിന് ശേക്ഷം ഞാൻ experience കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുണെയിലെ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ (ജ്യോതി കുഞ്ഞമ്മ ) അടുത്ത് പോയി. അവിടെ കുഞ്ഞമ്മയും ചിറ്റപ്പനും അവരുടെ മകളും ആയിരുന്നു താമസം. കുഞ്ഞമ്മയുടെ […]

Continue reading