തമ്പുരാട്ടി [ SiD ]

തമ്പുരാട്ടി THAMBURATTY BY SiD “”CWn CksW CknsX WnÀ¯p¶ {blvWfnÃ, C_§nt¡m\w C¶v Ss¶”” {bSmb kÀ½ A`_n. S`]pw SmjvSn N®³ A¸p_¯v Wn¸p*m]n^p¶p. “” fWpgysW Wm\w sNXp¯m³ tk*n Hmt^m K·§Ä, CWn Wo CknsX Wn¶m fNsW sNm¶k³ F¶ tb^v Mm³ tNÄt¡*n k^pw”. kÀ½ D_ªpSpÅn N®sW AXn]v¡pkm³ fpt¶m«v NpSn¨p . “” bt¸«m fSn, WnÀ¯v “” emWp C^pk^ptX]pw CX]n N]_n Wn¶p […]

Continue reading

മുംതാസ് ബീഗം ബോഡി ഗാർഡ്

മുംതാസ് ബീഗത്തിന്റെ ബോഡി ഗാർഡ് MUMTAZ BEEGATHINTE BODY GUARD bY SID    ” കേഡറ്റ് മനു എത്രയും പെട്ടന്ന് ചീഫുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്”.സ്പീക്കറിലൂടെ  സക്കറിയയുടെ ശബ്ദം കേട്ട മാത്രയിൽ ഞാൻ ചീഫിന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് തിരിച്ചു. ചീഫ് അലക്സ് തരകന്റെ ക്യാബിന്റെ ഡോറിൽ  മുട്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചു “മേ ഐ  കം ഇൻ സർ” “യേസ് കം ഇൻ ” അലക്സ് സാറിന്റെ ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദം അകത്ത് നിന്നും ഉയർന്നു. അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഞാൻ സാറിന്റെ മുന്നിൽ […]

Continue reading

അസ്മിന

അസ്മിന Asmina bY Sid ” ഇത്തവണ നാളികേരം വളരെ കുറവാ കണ്ണൻ കുഞ്ഞേ , കഴിഞ്ഞ രണ്ട്
വർഷമായി കിള നടത്താത്ത പറമ്പല്ലേ കുഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ശരിയാക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിയാൽ
കൂടില്ല, നാളികേരം മാത്രമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുരുമുളകും, അടയ്ക്കയും കൂടാതെ ഈ
തറവാട്ട് വീടും എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ ഒരുത്തന്റെ നോട്ടമെത്തണ്ടേ? “. രാമേട്ടൻ
ഫോണിലൂടെ തന്റെ പരാതിയുടെ കെട്ടഴിച്ചു – പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല […]

Continue reading

അസ്മിന

അസ്മിന Asmina bY Sid ” ഇത്തവണ നാളികേരം വളരെ കുറവാ കണ്ണൻ കുഞ്ഞേ , കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കിള നടത്താത്ത പറമ്പല്ലേ കുഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ശരിയാക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല, നാളികേരം മാത്രമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുരുമുളകും, അടയ്ക്കയും കൂടാതെ ഈ തറവാട്ട് വീടും എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ ഒരുത്തന്റെ നോട്ടമെത്തണ്ടേ? “. രാമേട്ടൻ ഫോണിലൂടെ തന്റെ പരാതിയുടെ കെട്ടഴിച്ചു – പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല […]

Continue reading