സൈബർ തെക്കിനിയിലെ നാഗവല്ലി 2 [Rony]

(തുടർച്ച കിട്ടാൻ ഭാഗം 1 റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കഥയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ തികച്ചും സാങ്കൽപികം മാത്രമാണ്.)   സൈബർ തെക്കിനിയിലെ നാഗവല്ലി 2 Cyber Thekkiniyile Nagavalli 2 | Author : Rony [ Previous Part ] [www.kambistories.com ]     വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്യൂട്ട്കേസുകളുടെയും ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളുടെയും മുകളിലൂടെ ചാടിയും, ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മുകളിലെ ബെർത്തിലേക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറാൻ നോക്കുന്നവരുടെ ശരീരങ്ങളെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞും, അവിടെയും ഇവിടെയും കൊളുത്തിവലിക്കുന്ന സ്വന്തം ബാഗുകളെ […]

Continue reading

സൈബർ തെക്കിനിയിലെ നാഗവല്ലി [Rony]

ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ്. എന്നാൽ ചില സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങളിൽ അൽപം ഫിക്ഷൻ ചേർത്താണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥയിലെ പ്രധാനവ്യക്തികളുടെ പേരുകളും ചില സ്ഥലപ്പേരുകളും മാറ്റിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി കണക്കാക്കുമല്ലോ. സമർപ്പണം ചാൾസ് ബാബേജിന്… വിന്റൺ സർഫിന്… ജാർക്കോ ഓയ്ക്കാറിനെന്… സൈബർ തെക്കിനിയിലെ നാഗവല്ലി Cyber Thekkiniyile Nagavalli | Author : Rony | www.kambistories.com   11 മണിയോ മറ്റോ ആയപ്പോഴാണ് ഞാനെണീറ്റത്. കുറച്ച് കാലമായി വൈകി ഉറങ്ങുന്നതും വൈകി എണീക്കുന്നതും ശീലമായിരുന്നു. […]

Continue reading