പ്രതികാരദാഹം 1 [AKH]

പ്രതികാരദാഹം Prathikara dhaham  bY AKH | [ റൊമാന്റിക്ക് ത്രില്ലർ ] | www.kambikuttan.net ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം AKH. എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയായ കണ്ണീർപ്പുക്കൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട്, അതിലെ അനിലിനെയും ദേവൂട്ടിയേയും നിങ്ങൾ നേഞ്ചിലേറ്റി എന്നറഞ്ഞതിൽ അതിലെ റെ സന്തോഷം ,പിന്നെ നിങ്ങളെ ഒക്കെ വിഷമിപ്പിച്ചതിൽ ദുഃഖം വും ഉണ്ട്. ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥയാണു ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതകഥ ഇതിലെ വേദയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാക്കും […]

Continue reading