എന്റെ മമ്മി ഷൈല [ Robin]

എന്റെ മമ്മി ഷൈല Ente Mammy Shaila | Author : Robin   കുറച്ചു നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ്
എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കണമെന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല കഥകൾ വായിച്ചു അങ്ങനെ
എനിക്കും ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടാണ് എന്റെ കഥ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇത് ‘നിഷിന്തസംഗമം’
സ്റ്റോറി ആണ് ഒരു മമ്മി മകനും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാവരും മമ്മി മകൻ കഥകൾ
ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ
നിങ്ങളായിട്ടു ഷെയർ ചെയ്യാൻ […]

Continue reading

എന്റെ മമ്മി ഷൈല [ Robin]

എന്റെ മമ്മി ഷൈല Ente Mammy Shaila | Author : Robin   കുറച്ചു നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കണമെന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല കഥകൾ വായിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്കും ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടാണ് എന്റെ കഥ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇത് ‘നിഷിന്തസംഗമം’ സ്റ്റോറി ആണ് ഒരു മമ്മി മകനും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാവരും മമ്മി മകൻ കഥകൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളായിട്ടു ഷെയർ ചെയ്യാൻ […]

Continue reading

എന്‍റെ മുറപ്പെണ്ണ്

എന്‍റെ മുറപ്പെണ്ണ് Ente Murappennu bY Robin   എന്‍റെ പേര് റോബിന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഡിഗ്രി ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി. എന്‍റെ ലൈഫില്‍ ഞാന്‍ ആദ്യമായി sex ല്‍ എര്‍പ്പെടുന്നത് എന്‍റെ അമ്മാവന്‍റെ മകള്‍ റിന്‍സിക്കെപ്പമാണ് ആ സംഭവം ഞാന്‍ പറയഎന്‍റെ പേര് റോബിന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഡിഗ്രി ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി. എന്‍റെ ലൈഫില്‍ ഞാന്‍ ആദ്യമായി sex ല്‍ എര്‍പ്പെടുന്നത് എന്‍റെ അമ്മാവന്‍റെ മകള്‍ റിന്‍സിക്കെപ്പമാണ് ആ സംഭവം ഞാന്‍ പറയാം. ഈ സംഭവം നടക്കുനത് […]

Continue reading