സഹപാഠി [Revenant]

സഹപാഠി Sahapadi | Author : Revenant   ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാന്‍ Degree പഠിക്കുമ്പോള് നടന്ന കഥയാണ് പറയാന് പോകുന്നത്. എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് തെറ്റുകള് ഉണ്ടെങ്കില് ക്ഷമിക്കണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെക്കണം.എന്റെ സഹപാഠിയും നാട്ടുകാരിയും കൂടിയാണ് കഥാ നായിക ദൃശ്യ. കാണാന് ഇരു നിറമാണെങ്കിലും നല്ല സുന്ദരിയാണ്. നല്ല ഷൈപ്പുള്ള മുലയും കുണ്ടിയും തന്നെയാണ് അവളെ അത്ര സുന്ദരിയാക്കുന്നത്. ക്ലാസിലെ എല്ലാവരും അവളെ നോക്കി വെള്ളമിറ്ക്കുന്നതും അവസരം കിട്ടിയാല് മുട്ടിയുരുമ്മുന്നതും സാധാരണയാണ്. ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് […]

Continue reading