ക്ലാസ്സ് ടീച്ചര് [Rebin]

ക്ലാസ്സ് ടീച്ചര് Class Teacher | Author : Rebin രാത്രി ഏറെയായി തിരിഞ്ഞും
മറിഞ്ഞും എല്ലം കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല,, മനസ്സ് ആകെ അസ്വസ്ഥമാണ്,,നാളെ
അവന്റെ കൂടെ പോകണമോ?? വേണ്ടയോ?? രണ്ടു ചോദ്യങ്ങള് ഞാന് എന്നോടെ തന്നെ ചോദിക്കാന്
തുടങ്ങിയിട്ട് നെരേം ഏറെയായി..അവന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചര് ആണ് ഞാന്, എന്തെങ്കിലും
പ്രശ്നം ഉണ്ടായാല്.. ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ ,,എല്ലാം എന്റെ കുറ്റം ആകും.. അവന് വയസ്സ്
18 അല്ലേയുള്ളൂ , നിനക്കോ വയസ്സ് അന്പതു കഴിഞ്ഞു,, അതും […]

Continue reading

ക്ലാസ്സ് ടീച്ചര് [Rebin]

ക്ലാസ്സ് ടീച്ചര് Class Teacher | Author : Rebin രാത്രി ഏറെയായി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും എല്ലം കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല,, മനസ്സ് ആകെ അസ്വസ്ഥമാണ്,,നാളെ അവന്റെ കൂടെ പോകണമോ?? വേണ്ടയോ?? രണ്ടു ചോദ്യങ്ങള് ഞാന് എന്നോടെ തന്നെ ചോദിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നെരേം ഏറെയായി..അവന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചര് ആണ് ഞാന്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാല്.. ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ ,,എല്ലാം എന്റെ കുറ്റം ആകും.. അവന് വയസ്സ് 18 അല്ലേയുള്ളൂ , നിനക്കോ വയസ്സ് അന്പതു കഴിഞ്ഞു,, അതും […]

Continue reading

സഹായം

സഹായം Sahayam Atuhro : REBIN Mm³ H^p ss`¦nN DbtUãmkpw s{bmscg\Â Sn^p½pNm^Wpw
B\v. C¶v b_]m³ tbmNp¶ NT WX¶n«v Np_¨p Wmam]n. Fsâ H^p I§mSn {bn] F¶ H^p hpµ^n
Np«ns] knkmiw Njn¨p. SnN¨pw h´pã^m] AkÀ Fs¶]pw Nq«n b`]nX¯pw N_§m³
tbmNpfm]n^p¶p. Mm³ H^p SnNª dmIns`À. bns¶]pw D*m]n^p¶p fäp hpir¯p¡Ä FÃm^pw NqXn
8 tbÀ AX§p¶ H^p Nq«psN«v. Fsâ Cu I§mSn […]

Continue reading

സഹായം

സഹായം Sahayam Atuhro : REBIN Mm³ H^p ss`¦nN DbtUãmkpw s{bmscg\Â Sn^p½pNm^Wpw B\v. C¶v b_]m³ tbmNp¶ NT WX¶n«v Np_¨p Wmam]n. Fsâ H^p I§mSn {bn] F¶ H^p hpµ^n Np«ns] knkmiw Njn¨p. SnN¨pw h´pã^m] AkÀ Fs¶]pw Nq«n b`]nX¯pw N_§m³ tbmNpfm]n^p¶p. Mm³ H^p SnNª dmIns`À. bns¶]pw D*m]n^p¶p fäp hpir¯p¡Ä FÃm^pw NqXn 8 tbÀ AX§p¶ H^p Nq«psN«v. Fsâ Cu I§mSn […]

Continue reading