രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ

രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ…. Rathiyude Aadya Paadanagal bY [email protected] ഒരുപാട് കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതണമെന്നു..നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തുടർന്നെഴുതും..തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു… ആദ്യമായി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഇഷാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറച്ചാളുകളുമായിട്ടു നടത്തിയ കളി കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് തികച്ചും സത്യാ സന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം..സെക്സിലെ ആദ്യകാല പഠനം തുടങ്ങുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ […]

Continue reading

രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ

രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ…. Rathiyude Aadya Paadanagal bY [email protected] ഒരുപാട് കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതണമെന്നു..നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തുടർന്നെഴുതും..തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു… ആദ്യമായി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഇഷാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറച്ചാളുകളുമായിട്ടു നടത്തിയ കളി കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് തികച്ചും സത്യാ സന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം..സെക്സിലെ ആദ്യകാല പഠനം തുടങ്ങുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ […]

Continue reading