ചതി – 2 [ചാഞ്ചാട്ടം]

ചതി Part 2  [ചാഞ്ചാട്ടം]   Author : ചെല്ലപ്പൻ ആശാരി BUys¯ emP¯nWv ss`¡Xn¡pN]pw Nfâv sI¿pN]pw sI]vS FÃmk^v¡pw Wµn. SpXÀ¶pw Wn§apsX ht¸mÀ«pw WnÀtUl§apw {bSo£n¡p¶p. C¶s¯ Nm`¯p B^m\v PpanN³, lWn]psX Abim^w, KmSN tUmgw SpX§n] Nm`i^\s¸« BIm^§an knlzhn¡p¶Sv? F¶m In` BapNapsX KoknS NT tN«m A§nsW In`sSms¡ Ds*¶p tSm¶n tbmNpw. W½psX f³hq_nsâ ØnSn]pw tks_ AÃ. cvss`äv C_§n DXsW dm¤Kv Nn«mWm]n Wn¶ bmkw f³hq_nsâ […]

Continue reading

പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് [alavuddin]

പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് (എല്ലാം നല്ലതിന് ഇത്പോലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും വരും ) PRANAYIKKUNNAVARKKU AUTHOR : ALAVUDDIN   ഞാൻ  അസ്‌കർ  ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഐ.ഇ.ൽ.ടി.എസ്  കോച്ചിങ്ങിനു പോകുന്നു  എന്റെ വീട്ടിൽ  ഉപ്പ, ഇത്ത ഉണ്ട്  ഇത്തന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു  ദുബായ് സെറ്റൽഡ് ആയി  ഉപ്പയും ദുബായിലാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു  ഉപ്പാന്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് താമസം. പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലും താമസിക്കും ഒറ്റക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായത് അവൾ […]

Continue reading

മയനഗരത്തിലെ ജീവിതം (ദുബായ് )

മയനഗരത്തിലെ  ജീവിതം  (ദുബായ് ) Maya Nagarathile Jeevitham [Dubai] Author:Askar ഞാൻ  അസ്‌കർ ( 25 )  ഇത് കുറച്ചു നാൾ എനിക്കിണ്ടായ അനുഭവം ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നു  നിങ്ങൾ പ്രാതീഷിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല  എന്നാലും ഞാൻ എഴുതുന്നു.   ഞാൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്  അത്യാവിശം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജോലി  ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഈ കാലത്തിനിടയിൽ എന്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ദെയ്‌റയിലെ ഒരുവിധം […]

Continue reading