പ്രായം തളർത്താത്ത കാമം – 1

പ്രായം തളർത്താത്ത കാമം – 1 Parayam Thalarthatha kamam 1Author : Peace Love
ഗംഗാധരന്റെയും മാലിനിയുടെയും രണ്ട് ആണ്മക്കളിൽ മൂത്തവൻ പ്രകാശൻ 24 വയസ്സ് കല്യാണം
കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇളയവൻ സുധീഷ് 21 വയസ്സ് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
ഗംഗാധരന് നാട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഗംഗാധരനും മൂത്ത മകൻ
പ്രകാശനും കൂടി നോക്കി നടത്തുന്നു. മാലിനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂൾ ടീച്ചറാണ്, വീട്ടിൽ
അമ്മയ്ക്ക് സഹായത്തിന് ആരും […]

Continue reading

പ്രായം തളർത്താത്ത കാമം – 1

പ്രായം തളർത്താത്ത കാമം – 1 Parayam Thalarthatha kamam 1Author : Peace Love ഗംഗാധരന്റെയും മാലിനിയുടെയും രണ്ട് ആണ്മക്കളിൽ മൂത്തവൻ പ്രകാശൻ 24 വയസ്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇളയവൻ സുധീഷ് 21 വയസ്സ് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഗംഗാധരന് നാട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഗംഗാധരനും മൂത്ത മകൻ പ്രകാശനും കൂടി നോക്കി നടത്തുന്നു. മാലിനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂൾ ടീച്ചറാണ്, വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് സഹായത്തിന് ആരും […]

Continue reading