എന്നെ തേച്ചവൾക്ക് മനോഹരൻ കൊടുത്ത മനോഹരമായ പണി [പാവം ഒരു സാധു]

എന്നെ തേച്ചവൾക്ക് മനോഹരൻ കൊടുത്ത മനോഹരമായ പണി. Enne Thechavalkku Manoharan
kodutha manoharamaya pani | Author : Pavam Oru Sadhu   ഇത് എന്റെ പൂർവ കാമുകിയുടെ
കഥയാണ്. കാമുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ശെരി ആവില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കേറിയ ഒരു
കഴപ്പിയുടെ കഥ. അത് മതി. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ, എനിക്ക് 24 വയസ് ഉള്ള
സമയം – ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലി വെച്ച ലേഡി. എന്നേക്കാൾ 7 വയസ് […]

Continue reading

എന്നെ തേച്ചവൾക്ക് മനോഹരൻ കൊടുത്ത മനോഹരമായ പണി [പാവം ഒരു സാധു]

എന്നെ തേച്ചവൾക്ക് മനോഹരൻ കൊടുത്ത മനോഹരമായ പണി. Enne Thechavalkku Manoharan kodutha manoharamaya pani | Author : Pavam Oru Sadhu   ഇത് എന്റെ പൂർവ കാമുകിയുടെ കഥയാണ്. കാമുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ശെരി ആവില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കേറിയ ഒരു കഴപ്പിയുടെ കഥ. അത് മതി. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ, എനിക്ക് 24 വയസ് ഉള്ള സമയം – ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലി വെച്ച ലേഡി. എന്നേക്കാൾ 7 വയസ് […]

Continue reading