ഭ്രാന്ത് റീമേക്കിംഗ് ഫ്രം നീലൂസ് ഹോം 3 [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

ഭ്രാന്ത് റീമേക്കിംഗ് ഫ്രം നീലൂസ് ഹോം 3 Bhranth Remaking From Neelus home 3 |
Author : Pamman Junior  Previous Part   അത്താഴം കഴിച്ച ശേഷം മിക്‌സിയില്‍
അരക്കാനുള്ള ഉഴുന്നും പച്ചരിയുമായി നീലു അടുക്കളയില്‍ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള്‍
കുട്ടികളുടെ മുറിയില്‍ നിന്നൊരു ബഹളം. ‘എന്താ എന്താ… ലെച്ചൂ അവിടെ…’ നീലു വിളിച്ചു
ചോദിച്ചു. ‘അമ്മേ ആ പിള്ളേരാണ്ടവിടെ കെടന്ന് ലെച്ചൂനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു…’ മുടിയന്‍
ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു. ‘എന്റീശ്വരാ ഇതുങ്ങളെനിക്കൊരു സമധാനോം തരൂല്ലല്ലോ… […]

Continue reading

ഭ്രാന്ത് റീമേക്കിംഗ് ഫ്രം നീലൂസ് ഹോം 3 [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

ഭ്രാന്ത് റീമേക്കിംഗ് ഫ്രം നീലൂസ് ഹോം 3 Bhranth Remaking From Neelus home 3 | Author : Pamman Junior  Previous Part   അത്താഴം കഴിച്ച ശേഷം മിക്‌സിയില്‍ അരക്കാനുള്ള ഉഴുന്നും പച്ചരിയുമായി നീലു അടുക്കളയില്‍ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടികളുടെ മുറിയില്‍ നിന്നൊരു ബഹളം. ‘എന്താ എന്താ… ലെച്ചൂ അവിടെ…’ നീലു വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ‘അമ്മേ ആ പിള്ളേരാണ്ടവിടെ കെടന്ന് ലെച്ചൂനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു…’ മുടിയന്‍ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു. ‘എന്റീശ്വരാ ഇതുങ്ങളെനിക്കൊരു സമധാനോം തരൂല്ലല്ലോ… […]

Continue reading