എന്റെ ഏട്ടൻ [Nima]

എന്റെ ഏട്ടൻ Ente Ettan Author Nima   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ
കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്..70% സത്യമായിട്ടും കുറച്ചു വായനക്ക്
സുഖം കിട്ടാനായിട്ടും കൂട്ടി ചേർക്കുന്നതാകും… ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു
അനുഭവം.. എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ഒരു ഏട്ടൻ പിന്നെ ഒരു അനിയനും ഉണ്ട്.. ഞങ്ങൾ
മൂന്നു മക്കളാണ്.. അച്ഛൻ ksrtc ഡ്രൈവർ ആണ് അമ്മ അംഗനവാടി ടീച്ചറും..ഏട്ടൻ btch
പഠിക്കുവാ മംഗലാപുരം.അനിയൻ […]

Continue reading

എന്റെ ഏട്ടൻ [Nima]

എന്റെ ഏട്ടൻ Ente Ettan Author Nima   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്..70% സത്യമായിട്ടും കുറച്ചു വായനക്ക് സുഖം കിട്ടാനായിട്ടും കൂട്ടി ചേർക്കുന്നതാകും… ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം.. എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ഒരു ഏട്ടൻ പിന്നെ ഒരു അനിയനും ഉണ്ട്.. ഞങ്ങൾ മൂന്നു മക്കളാണ്.. അച്ഛൻ ksrtc ഡ്രൈവർ ആണ് അമ്മ അംഗനവാടി ടീച്ചറും..ഏട്ടൻ btch പഠിക്കുവാ മംഗലാപുരം.അനിയൻ […]

Continue reading