ജ്യോത്സ്യരുടെ പണി [പൂവൻകോഴി]

ജ്യോത്സ്യരുടെ പണി Jolsyarude Pani | Author : Poovankozhi   വിനുവിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ചായി ആകെ പ്രശ്നമാണ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നായി വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോഴാണ് വിനുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നു പ്രശ്നം വക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അവർ വലിയ വിശ്വാസികൾ ആണ്. അങ്ങനെ സ്ഥലത്തെ പണിക്കർ എത്തി കവടി നിരത്തി. ഇവരുടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി 10 വർഷം ആരാ ഇവരുടെ ജാതകം നോക്കിയത്? അത്, പ്രേമ വിവാഹം ആയിരുന്നു. അതു കൊണ്ട്… ഇപ്പോഴാണ് വിനുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടി […]

Continue reading