വീട്ടമ്മമാരുടെ കാമുകൻ [Ragina]

വീട്ടമ്മമാരുടെ കാമുകൻ Veettammamarude kaamukam | Author : Ragina   വട്സാപ്പും
ഫേസ്‌ബുക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത് മൊബൈലിലെ sms  ഫോൺ വിളികളും ഉള്ള സമയത്താണ് ഈ കഥ
നടക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പെട്ട
മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയായ സാബിറയുടെ കഥയാണിത് സാബിറയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വര്ഷം 
പതിനഞ്ചു ആയി രണ്ടുമക്കൾ ആണവൾക്ക് രണ്ടും ആണ് മൂത്തവൻ ഒമ്പതിലും ഇളയവൻ ആറിലും
പഠിക്കുന്നു ഭർത്താവ് കാസിം ദുബായി ക്കാരൻ ആണ് നല്ല വെളുത്തു തുടുത്ത […]

Continue reading

വീട്ടമ്മമാരുടെ കാമുകൻ [Ragina]

വീട്ടമ്മമാരുടെ കാമുകൻ Veettammamarude kaamukam | Author : Ragina   വട്സാപ്പും ഫേസ്‌ബുക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത് മൊബൈലിലെ sms  ഫോൺ വിളികളും ഉള്ള സമയത്താണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പെട്ട മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയായ സാബിറയുടെ കഥയാണിത് സാബിറയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വര്ഷം  പതിനഞ്ചു ആയി രണ്ടുമക്കൾ ആണവൾക്ക് രണ്ടും ആണ് മൂത്തവൻ ഒമ്പതിലും ഇളയവൻ ആറിലും പഠിക്കുന്നു ഭർത്താവ് കാസിം ദുബായി ക്കാരൻ ആണ് നല്ല വെളുത്തു തുടുത്ത […]

Continue reading