എന്റെ സുന്ദരികൾ – 12

എന്റെ സുന്ദരികൾ – 12 Ente Sundharikal Kambikatha Part-12 bY:monJans |
Muthuchippi.net READ OLD PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART
5 |PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART-11 Continue …. ഞാൻ
എളാപ്പയോട് കുറച്ചു സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അടുക്കളയിലേക് പോയി, അവിടെ ഉമ്മ എനിക്ക്
പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തുടച്ചു വെക്കായിരുന്നു, നെറ്റി ആയിരുന്നു
വേഷം, ഉമ്മ കുറെ […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ – 12

എന്റെ സുന്ദരികൾ – 12 Ente Sundharikal Kambikatha Part-12 bY:monJans | kambikuttan.net READ OLD PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART-11 Continue …. ഞാൻ എളാപ്പയോട് കുറച്ചു സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അടുക്കളയിലേക് പോയി, അവിടെ ഉമ്മ എനിക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തുടച്ചു വെക്കായിരുന്നു, നെറ്റി ആയിരുന്നു വേഷം, ഉമ്മ കുറെ […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 11

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 11 Ente Sundarikal Kambikatha bY:[email protected] READ OLD PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 Continue …. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ സമയം 8 കഴിഞ്ഞിരുന്നു, പല്ലു തേച്ചിട് ഞാൻ താഴെ ചെന്നപ്പോ ഉപ്പ വീട്ടിൽ ഇല്ല, ഉമ്മ അടുക്കളയിലായിരുന്നു, ഉപ്പ എവിടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉമ്മ : ഉപ്പയുടെ കുറച്ചു ഫ്രണ്ട്‌സ് […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 9

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 9 Ente Sundarikal Kambikatha bY:[email protected] READ OLD PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6 | PART 7 | PART 8 ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോ ആന്റി കുണ്ണയിലേക് നോക്കി വെള്ളമിറക്കുന്നു വെള്ളമിറക്കുന്നു, ഇടക്ക് ആന്റി ചുണ്ടു കടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ കുണ്ണ ഷഡിക്കുള്ളിൽ ഒന്നുടെ വീർത്തുനിന്നു, ആന്റിയുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും വർധിച്ചു വരുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആന്റി എടുത്ത് താഴോ […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 4

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 4 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected]
READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | അന്ന് വൈകുനേരം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ
ഞാൻ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയോ എന്ന് ഉമ്മ : ആ ചെന്നപ്പോ തന്നെ കിട്ടി
അയാൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതു വാങ്ങി ഞാൻ പെട്ടന് വന്നു പറഞ്ഞു ഉമ്മ
നല്ല പഠിച്ച കള്ളിയാണെന്നു മനസ്സിലായി ഉമ്മ : ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോക കഴിക്കാനുള്ളത്
എടുത്ത് […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 4

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 4 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected] READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | അന്ന് വൈകുനേരം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയോ എന്ന് ഉമ്മ : ആ ചെന്നപ്പോ തന്നെ കിട്ടി അയാൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതു വാങ്ങി ഞാൻ പെട്ടന് വന്നു പറഞ്ഞു ഉമ്മ നല്ല പഠിച്ച കള്ളിയാണെന്നു മനസ്സിലായി ഉമ്മ : ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോക കഴിക്കാനുള്ളത് എടുത്ത് […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 4

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 4 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected] READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | അന്ന് വൈകുനേരം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയോ എന്ന് ഉമ്മ : ആ ചെന്നപ്പോ തന്നെ കിട്ടി അയാൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതു വാങ്ങി ഞാൻ പെട്ടന് വന്നു പറഞ്ഞു ഉമ്മ നല്ല പഠിച്ച കള്ളിയാണെന്നു മനസ്സിലായി ഉമ്മ : ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോക കഴിക്കാനുള്ളത് എടുത്ത് […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 3

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part  3 Ente Sundarikal Kambikatha bY Monjans READ FIRST PART
CLICK HERE | PART-2 | ഉമ്മ ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങയപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടി വളരെ നൈസ്
ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈലോൺ നെറ്റി ആണ്‌ ഉമ്മയുടെ വേഷം അതിൽ ഉമ്മയുടെ മുലകൾ കൂർത്തു
നിക്കുന്നതുകാണാം നടക്കുമ്പോൾ ആരു ആദ്യം കയറും എന്ന മട്ടിൽ ചന്തികൾ തുള്ളി
കളിക്കുന്നു വേഗം കഴിച്ചിട് കിടക്കു എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മ റൂമിലോട് പോയി ഞാൻ
കഴിച്ചിട് ഉമ്മയുടെ […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 3

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part  3 Ente Sundarikal Kambikatha bY Monjans READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | ഉമ്മ ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങയപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടി വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈലോൺ നെറ്റി ആണ്‌ ഉമ്മയുടെ വേഷം അതിൽ ഉമ്മയുടെ മുലകൾ കൂർത്തു നിക്കുന്നതുകാണാം നടക്കുമ്പോൾ ആരു ആദ്യം കയറും എന്ന മട്ടിൽ ചന്തികൾ തുള്ളി കളിക്കുന്നു വേഗം കഴിച്ചിട് കിടക്കു എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മ റൂമിലോട് പോയി ഞാൻ കഴിച്ചിട് ഉമ്മയുടെ […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 2

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part  2 Ente Sundarikal Kambikatha bY Monjans READ FIRST PART CLICK HERE ആദ്യമായി എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക് നന്ദി.   രാവിലെ കുറച്ചു വൈകീട്ടാണ് എണീറ്റത്, ഞാൻ കുളിച്ചു റെഡി ആയി താഴൊട്ടു വന്നപ്പോ ഉമ്മയെ അവിടെ കാണാനില്ല പുറത്തേക് പോയിനോക്കിയപ്പോ റോട്ടിൽ മീൻ വില്കുന്നയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളോട് സംസാരികയിരുന്നു.  ഉമ്മ നെറ്റിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നെ, ക്ഷമിക്കണം ഉമ്മയെ പരിചയപെടുത്തിയില്ലലെ എന്റെ ഉമ്മയെ കാണാൻ നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ് 5.4ഉയരവും […]

Continue reading