പൂനെ to ബാംഗ്ലൂർ [Messi]

പൂനെ to ബാംഗ്ലൂർ Pune to Bangalore | Author Messi എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്
തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം 😅 .. ഞാൻ ൻ പൂനെയിൽ
നിന്നു ആര്യൻ 28 വയസ്സ്.  കഥാ നായിക നേഹ…., അവൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ..
ഒരേ പ്രായവും. 2005 ൽ എന്റെ കസിൻ സഹോദരന്റെ വിവാഹത്തിൽ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെ
വച്ച് ഞാൻ അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടു അവളുമായി പ്രണയത്തിലായി. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അത്
[…]

Continue reading

പൂനെ to ബാംഗ്ലൂർ [Messi]

പൂനെ to ബാംഗ്ലൂർ Pune to Bangalore | Author Messi എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം 😅 .. ഞാൻ ൻ പൂനെയിൽ നിന്നു ആര്യൻ 28 വയസ്സ്.  കഥാ നായിക നേഹ…., അവൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത് .. ഒരേ പ്രായവും. 2005 ൽ എന്റെ കസിൻ സഹോദരന്റെ വിവാഹത്തിൽ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെ വച്ച് ഞാൻ അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടു അവളുമായി പ്രണയത്തിലായി. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അത് […]

Continue reading