ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 15 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 15 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 15 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS ബെന്നിച്ചെൻ്റെ പടയോട്ടം എന്ന കഥ മീശ പ്രകാശൻ എന്ന കഥാകാരൻ നിർത്തിയിട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു പാട് നാളായി നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും അതിൽ ദുഃഖിതനാണ്. ആ കഥയുടെ ബാക്കി എഴുതാൻ ഈയുള്ളവൻ്റെ ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ഇത് എഴുതിയ പ്രിയ കഥാകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ അടുത്ത പർട്ടിൽ അയാൾ എന്താണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 14 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 14 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 14 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS   മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി…തൊമ്മച്ചന്റെ പെട്ടിയുടെ മൂടി അടച്ചു……അച്ഛൻ കുടയുമായി ആൾക്കാരുടെ വാക്കു കേട്ട് തിരികെ അൾത്താരയിലേക്ക് നടന്നു……ബെന്നി വണ്ടിയിലേക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടി മാറാൻ തുടങ്ങി…..ആ മൃതശരീരവും വച്ച് കൊണ്ട് ആ ചാറ്റമഴയത് പരസ്പരം മുഖത്തോടു മുഖം നോക്കി സുധാകരനും റഷീദും നിന്ന്…………………. അവനെയങ്ങ് തീർത്തേക്കട്ടെ റഷീദ് സാറേ…..മഴച്ചാറ്റലിൽ ഒഴുകി വന്ന വെള്ളം മുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചുകൊണ്ട് സുധാകരൻ ചോദിച്ചു……. […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 13 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 13 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 13 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS   ഇല്ല തോമസ് തോൽക്കില്ല……അയാൾ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടെടുത്തു വെന്റിലേറ്ററിൽ ഗ്രില്ലിൽ എറിഞ്ഞു…..എന്നിട്ടു രണ്ടു വശവും ഒരുപോലെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കേട്ടിട്ട്…..വലിച്ചു മുറുക്കി…..ഒരു തലപ്പ് മാത്രം താഴേക്ക്….പെട്ടെന്ന് കുര്യാക്കോസിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം തോമസ് കണ്ടു…..”വാ……എന്നെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ അതെ വഴിയിലൂടെ എന്നരികിലേക്കു വാ……..കുര്യാക്കോസ് വിളിക്കുന്നത് പോലെ…..ഏലിയാമ്മ…….”ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വാ…..തോമാച്ച…..ഈ ശരീരത്തിൽ തന്റെ ആർത്തി മുഴുവനും തീർത്തതല്ലേ…..വാ…….അനന്യ…….തനിക്കു വേണ്ടിയല്ലേ എന്റെ ജീവിതം ഞാനെറിഞ്ഞത്…എന്റെ അപ്പൻ ‘അമ്മ…..ഏട്ടൻ…….എല്ലാവരും […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 8 BY MEESA
PRAKASAN PREVIOUS PARTS     bs£ fpNan CsSÃw H¸ns]Xp¯psNm*v Nymf_¡®pNÄ F´ntWm
tk*n Nm¯n^n¡p¶p*m]n^p¶p……. Fhv.sF hSylo`Wp A¶v ^m{Sn]n D_¡fp*m]n^p¶nÃ…..Ss¶
b`Sk\ Ø`w fmäm³ {lfn¨ tSmfm¨³….St¶mXv l{SpS F´nsW¶p fWÊn`m]nÃ…..bn¶oXm\v
Nm^y§apsX PSn bnXnNn«n]Sv…Cu Wm«ns` {bfm\n]m] tSmfm¨Wv HmlmW bmXp¶ Fh.sF
fm^m]n^p¶p CknsX C^p¶ks^Ãmw…..Sm³ ASnWp kj§m¯kWms\¶p fWÊn`m¡n b` AXkpw
tWm¡n….H^p Nm^\kpw NqXmsS […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 8 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS     bs£ fpNan CsSÃw H¸ns]Xp¯psNm*v Nymf_¡®pNÄ F´ntWm tk*n Nm¯n^n¡p¶p*m]n^p¶p……. Fhv.sF hSylo`Wp A¶v ^m{Sn]n D_¡fp*m]n^p¶nÃ…..Ss¶ b`Sk\ Ø`w fmäm³ {lfn¨ tSmfm¨³….St¶mXv l{SpS F´nsW¶p fWÊn`m]nÃ…..bn¶oXm\v Nm^y§apsX PSn bnXnNn«n]Sv…Cu Wm«ns` {bfm\n]m] tSmfm¨Wv HmlmW bmXp¶ Fh.sF fm^m]n^p¶p CknsX C^p¶ks^Ãmw…..Sm³ ASnWp kj§m¯kWms\¶p fWÊn`m¡n b` AXkpw tWm¡n….H^p Nm^\kpw NqXmsS […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 7 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 7 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 7 BY MEESA
PRAKASAN PREVIOUS PARTS “”Duw….AktamXv ^*p Unkhw Njnªn«v tim«Â 2 Fhv.dn.bn
]nt`m«v k^m³ b_….dm¡n Wfp¡knsX H^p¡mw….sd¶n¨³ b_ªp “”Wo F´m Dt±ln¡p¶Sv…..AkhmWw
W½Ä Np^p§nÃtÃm….AsÃ….sÌà tImUn¨p “”G]v….CÃ…..ASnWpÅ b\n bSnsW«pw bYn¨nt« sd¶n¨³
C_§q….. C¶v ^mkns` Nm\mWm\v sd¶n¨³ St¶mXv b_ªSv….N¿n bän]n^p¶ lp¢w NjpNn Naªn«v
H^p hnP^änWp Sn^n sNmap¯n hµobv KW`n NqXn bp_t¯¡v […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 7 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 7 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 7 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS “”Duw….AktamXv ^*p Unkhw Njnªn«v tim«Â 2 Fhv.dn.bn ]nt`m«v k^m³ b_….dm¡n Wfp¡knsX H^p¡mw….sd¶n¨³ b_ªp “”Wo F´m Dt±ln¡p¶Sv…..AkhmWw W½Ä Np^p§nÃtÃm….AsÃ….sÌà tImUn¨p “”G]v….CÃ…..ASnWpÅ b\n bSnsW«pw bYn¨nt« sd¶n¨³ C_§q….. C¶v ^mkns` Nm\mWm\v sd¶n¨³ St¶mXv b_ªSv….N¿n bän]n^p¶ lp¢w NjpNn Naªn«v H^p hnP^änWp Sn^n sNmap¯n hµobv KW`n NqXn bp_t¯¡v […]

Continue reading