മാവിന്‍ചോട്ടിലെ ഐസ്ക്രീം 4 (CLIMAX)

മാവിൻചോട്ടിലെ ഐസ്ക്രീം-04 (CLIMAX)  bY:Dr.Sasi.M.B.B.S. – www.Muthuchippi.net
ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ PART 1 |PART 2 | PART 3 കഥ തുടരുന്നു….. ….എന്നെ
തളര്‍ത്തിയില്ല അവളുടെ തീ പാറുന്ന സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് അവളുമായി കട്ടിലില്‍
ഉരുണ്ടു ആ സമയം പഴയപോലെ എന്റെ കുണ്ണ വിശ്വരൂപം പ്രാപിച്ചു അവളുടെ തുടയിടുക്കിലേക്ക്
കന്തിനു മുകളിലായി തെന്നിക്കെറി ഞാന്‍ അരക്കെട്ട് പുറകിലോട്ടുംമുന്‍പോട്ടും ആക്കി
പൂറുരസത്തില്‍ മുക്കി …അവള്‍ കാലിറുക്കി എന്റെ കുണ്ണ പിഴിഞ്ഞ് ഒലിപ്പെടുത്തു
..രണ്ടുപെരുടെം തേന്‍ ചേര്‍ന്ന് അവിടെന്നു ഒരു […]

Continue reading

മാവിന്‍ചോട്ടിലെ ഐസ്ക്രീം 4 (CLIMAX)

മാവിൻചോട്ടിലെ ഐസ്ക്രീം-04 (CLIMAX)  bY:Dr.Sasi.M.B.B.S. – www.kambikuttan.net ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ PART 1 |PART 2 | PART 3 കഥ തുടരുന്നു….. ….എന്നെ തളര്‍ത്തിയില്ല അവളുടെ തീ പാറുന്ന സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് അവളുമായി കട്ടിലില്‍ ഉരുണ്ടു ആ സമയം പഴയപോലെ എന്റെ കുണ്ണ വിശ്വരൂപം പ്രാപിച്ചു അവളുടെ തുടയിടുക്കിലേക്ക് കന്തിനു മുകളിലായി തെന്നിക്കെറി ഞാന്‍ അരക്കെട്ട് പുറകിലോട്ടുംമുന്‍പോട്ടും ആക്കി പൂറുരസത്തില്‍ മുക്കി …അവള്‍ കാലിറുക്കി എന്റെ കുണ്ണ പിഴിഞ്ഞ് ഒലിപ്പെടുത്തു ..രണ്ടുപെരുടെം തേന്‍ ചേര്‍ന്ന് അവിടെന്നു ഒരു […]

Continue reading