മണിക്കുട്ടന്റെ പാറുക്കുട്ടി

മണിക്കുട്ടന്റെ പാറുക്കുട്ടി Manikkuttante Parukkutty Kambikatha
BY-പഴഞ്ചന്‍@kadhakal.com   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. എന്റെ പേര് മണിക്കുട്ടൻ,
ഞാൻ എന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. എറണാകുളത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് എന്റെ
വീട്. ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ എന്റെ അച്ഛനും
അമ്മയും മരിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട്  എന്റെ ചെറിയച്ഛന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ
താമസിക്കുന്നത്. ചെറിയമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. അവർക്ക്
അവരുടെ മക്കൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും എന്നെ തരംതാഴ്ത്തി കാണിക്കാനും, […]

Continue reading

മണിക്കുട്ടന്റെ പാറുക്കുട്ടി

മണിക്കുട്ടന്റെ പാറുക്കുട്ടി Manikkuttante Parukkutty Kambikatha BY-പഴഞ്ചന്‍@kadhakal.com   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. എന്റെ പേര് മണിക്കുട്ടൻ, ഞാൻ എന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. എറണാകുളത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് എന്റെ വീട്. ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട്  എന്റെ ചെറിയച്ഛന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ചെറിയമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ മക്കൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും എന്നെ തരംതാഴ്ത്തി കാണിക്കാനും, […]

Continue reading