സുഹറയുടെ വിനു 4 [ക്ലൈമാക്സ് 1] [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു ഇരട്ട ക്ലൈമാക്സ് Suhrayude Vinu part 4 eratta climax | Author :  Kuttos | Previous Parts   ക്ലൈമാക്സ് 1: നിസാറിനിട്ടു പണി കൊടുക്കുന്ന സുഹറയും ക്ലൈമാക്സ് 2:വിനോദുമായി ഭോഗം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഹറയും     Np_n¸v 1 : CSnWp fp³bpÅ fq¶p bmÀ«pNapw km]n¨SnWp tlgw U]kp sI]vSp Cu bmÀ«v km]n¡pN… Np_n¸v 2 : CsSm^p b^o£\w B\v F¶v Ss¶ b_]mw, Nm^\w, CSnsâ fq¶mfs¯ bmÀ«n Ns½âv sh£WnÂ, Wnhm_nWn«p b\n sNmXp¡\w F¶ Whof]psX]pw, […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു 3 [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു 3 Suhrayude Vinu Part 3 bY Kuttos | Previous Parts   hpi_]psX knWp þ 3 . (CSnsâ fp³bpÅ bmÀ«n ht¸mÀ«v sI]vS FÃmk^v¡pw Wµn b_]p¶p….. ASntWmsXm¸w, C§sWs]m^p hmih¯nWp FWn¡v ssV^yw S¶p Fs¶ N« ht¸mÀ«v sI¿p¶ hpi_¯m¡p ….. D½miviviv…. ) kas^ WmapNÄ¡p, fmh§Ä¡p tlgw F¶v Ss¶ b_]mw, Nn«n] ^SnfqÀÑ]nÂ, Np_¨p tW^w SaÀ¶p f]§n] hpi_, f]¡¯n […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു 2 [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു 2 Suhrayude Vinu Part 2 bY Kuttos     “”hpi_]psX knWp “” 2
(Np«qhv) BUy emP¯nWv S¶ t{bmÕmi§Ä¡p kas^]VnNw Wµn… Wn§apsX Nwsfâvhpw ss`¡pw B\v
fpWvtbm«pÅ emP§apsX DuÀKw….. eoSnt]msX hpi_ sdZn k¶p fpOw sbm¯n C^p¶p. N^¨nÂ
AX¡m³ AkÄ bmXpsb«p. Fs´¶_n]m¯ eoSn Aksa {Phn¨p….. Sm³ ssUks¯ tbms` Nm\p¶
C¡………C§sW H^p…….AkÄ¡p Bt`mIn¨n«v N^]m³ AÃmsS tks_m¶pw tSm¶n]nÃ…… […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു 2 [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു 2 Suhrayude Vinu Part 2 bY Kuttos     “”hpi_]psX knWp “” 2 (Np«qhv) BUy emP¯nWv S¶ t{bmÕmi§Ä¡p kas^]VnNw Wµn… Wn§apsX Nwsfâvhpw ss`¡pw B\v fpWvtbm«pÅ emP§apsX DuÀKw….. eoSnt]msX hpi_ sdZn k¶p fpOw sbm¯n C^p¶p. N^¨n AX¡m³ AkÄ bmXpsb«p. Fs´¶_n]m¯ eoSn Aksa {Phn¨p….. Sm³ ssUks¯ tbms` Nm\p¶ C¡………C§sW H^p…….AkÄ¡p Bt`mIn¨n«v N^]m³ AÃmsS tks_m¶pw tSm¶n]nÃ…… […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു Suhrayude Vinu bY Kuttos   CSv {bn] hpir¯v hpi_]psX, Akly {bNm^w
WX¯p¶ H^p b^o£\w B\v…….CSv hpi_]psX tXÌv AWph^n¨p k^psft¶m, CsÃt¶m
FWn¡_n]nÃ…….GsS¦n`pw ^oSn]nÂ, hpi_¡v CSv kngf¯nWp Nm^\w BNp¶psk¦nÂ, fp³Nq«n fm¸p
tImUn¡p¶p……… ……………………………………….. A¯mjw Njnªp, bm{S§Ä NjpNn sNm*n^p¶t¸mÄ B\v
hpi_]psX A^s¡«nt`¡v bn_Nn`qsX WnhmÀ tIÀ¯v sk¨n«p, AkapsX sNmjp¯ CXp¸nt`¡p N¿fÀ¯n
sM^n¨p. Np*n¡nX]ns` C¡]psX sI_n] fpjp¸v Sn^n¨_nsª¦n`pw, […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു Suhrayude Vinu bY Kuttos   CSv {bn] hpir¯v hpi_]psX, Akly {bNm^w WX¯p¶ H^p b^o£\w B\v…….CSv hpi_]psX tXÌv AWph^n¨p k^psft¶m, CsÃt¶m FWn¡_n]nÃ…….GsS¦n`pw ^oSn]nÂ, hpi_¡v CSv kngf¯nWp Nm^\w BNp¶psk¦nÂ, fp³Nq«n fm¸p tImUn¡p¶p……… ……………………………………….. A¯mjw Njnªp, bm{S§Ä NjpNn sNm*n^p¶t¸mÄ B\v hpi_]psX A^s¡«nt`¡v bn_Nn`qsX WnhmÀ tIÀ¯v sk¨n«p, AkapsX sNmjp¯ CXp¸nt`¡p N¿fÀ¯n sM^n¨p. Np*n¡nX]ns` C¡]psX sI_n] fpjp¸v Sn^n¨_nsª¦n`pw, […]

Continue reading