ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3 BY:SREELEKHA – READ THIS STORY PREVIOUS  PARTS CLICK HERE അവൻ
ഡൈനിങ്ങ് ഹാളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ പോയി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടു . ആ രണ്ടു നില വീടിൽ
ഇപ്പോൾ ഞാനും ഷാഫിയും മാത്രം .. പഴയ തറവാട് പൊളിച്ചു പകരം പണിത വീടാണ്
.അടിപ്പാവാടയും ബ്ലൗസും മാത്രമാണിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് അല്പം പോലും ഭയം
തോന്നിയില്ല .കാരണം അവൻ കൊച്ചു പയ്യനാണല്ലോ .. സുഹറയുടെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ധൈര്യം
. വാതിൽ […]

Continue reading

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3 BY:SREELEKHA – READ THIS STORY PREVIOUS  PARTS CLICK HERE അവൻ ഡൈനിങ്ങ് ഹാളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ പോയി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടു . ആ രണ്ടു നില വീടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും ഷാഫിയും മാത്രം .. പഴയ തറവാട് പൊളിച്ചു പകരം പണിത വീടാണ് .അടിപ്പാവാടയും ബ്ലൗസും മാത്രമാണിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് അല്പം പോലും ഭയം തോന്നിയില്ല .കാരണം അവൻ കൊച്ചു പയ്യനാണല്ലോ .. സുഹറയുടെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ധൈര്യം . വാതിൽ […]

Continue reading