ഇന്ദ്ര താണ്ഡവം 1

ഇന്ദ്ര താണ്ഡവം 1 Indra Thaandavam Part 1 bY Kaliyuga Kali   എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് കാലിയുഗ കാലി ഞാൻ ആദ്യമായിയാണ് ഓരു കഥ എഴുതുന്നത്. ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സങ്കൽപ്പിക്കം മാത്രമാണ്. കഥയുടെ പൂർണ്ണരൂപം നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം സിനിമ താരങ്ങളുടെ രൂപം സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കഥയുടെ ഒഴുക്കിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ സെക്സ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ വരും ഭാഗങ്ങളിൽ ആ കുറവ് […]

Continue reading