കാമചന്തി 1 [ Dr.KiRaThaN ]

കാമചന്തി –1 Kaamachanthi bY [email protected] | Kadhakal.com ഇത് റിയാന്‍ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും, നഫ്‌സി എന്ന പതിനെട്ടുകാരിയും, അവരുടെ ബന്ധുവായ സഫിയ ഇത്തയുടേയും രണ്ടു ദിവസ്സത്തെ കഥയാണ്‌ പറയാന്‍ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്നോട് പറയാന്‍ നീ ആരെടാ..ഊളേ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍…..ചോദിക്ക്യോ…..ആ..ഇനി എങ്ങാനും ചോദിച്ചാല്‍ ഞാനാണ്‌ കിരാതന്‍. കിരാതന്‍….!!! പഴയകാലത്തെ കിരാത യുഗത്തിലെ കിരാതനല്ല. മറിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സകല വകതിരിവും പഠിച്ച്, നാലക്ഷരം കൂട്ടി എഴുതാമെന്ന അഹങ്കാരി. അതെ ആധുനിക കിരാതന്‍…..എനിക്കെല്ലാവരേയും അതുപോലെ എല്ലാവരുടേയും കഥയറിയാം. […]

Continue reading