എന്റെ അനിയത്തി [JR]

എന്റെ അനിയത്തി Ente Aniyathi | Author : JR   ഫ്രണ്ട്‌സ് ഞാൻ എഴുതുന്ന കഥ പകുതി
യാഥാർഥ്യവും സങ്കല്പികവുമാണ് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് എഴുതി പരിചയം ഇല്ല. എന്റെ
പേര് അഖിൽ എല്ലാവരും അനു എന്ന് വിളിക്കും എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസുണ്ട് ഇപ്പോൾ
ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു
അനുഭവം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്
താമസം […]

Continue reading

എന്റെ അനിയത്തി [JR]

എന്റെ അനിയത്തി Ente Aniyathi | Author : JR   ഫ്രണ്ട്‌സ് ഞാൻ എഴുതുന്ന കഥ പകുതി യാഥാർഥ്യവും സങ്കല്പികവുമാണ് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് എഴുതി പരിചയം ഇല്ല. എന്റെ പേര് അഖിൽ എല്ലാവരും അനു എന്ന് വിളിക്കും എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസം […]

Continue reading