രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ – 3

  രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ 3 Rathiyude Aadya Paadanagal bY Ishan | Click her to read Previous parts   അങ്ങനെ ഞാനും അസീനത്തയും കൂടെ കുളക്കടവിലേക്കു പോയി… കുളക്കടവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കവുങ്ങിൻ തോട്ടത്തിനു നടുവിലെ ഒരൊറ്റ കുളം….നിറയെ കവുങ്ങുകളും തെങ്ങുകളും നിറഞ്ഞ ഒരിടം… അവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു പമ്പ് റൂമും പിന്നെ ഒരു കിണറും….ഞങ്ങൾ നടന്നു കുളക്കടവിലെത്തി…ഞാൻ ഡ്രസ്സ് അഴിച്ചു വെച്ച് ഷെഡ്ഡി മാത്രമിട്ട് കുളത്തിലേക്കു ചായ്ന്നു നിൽക്കുന്ന തെങ്ങിന് […]

Continue reading

രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ 2

  രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ 2 Rathiyude Aadya Paadanagal bY Ishan | Previous parts  
ആദ്യ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ പ്രോത്സാഹനം എഴുതാനുള്ള ഉന്മേഷം നൽകുന്നു… ഷാഹിദാത്ത എന്നെ
ഇന്ന് ഉറക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി,ഞാനാണെങ്കിൽ കമ്പിയായ കുണ്ണയുമായി എന്ത്
ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകകയാണ് ഉടനെ ഇത്ത എഴെന്നേറ്റു എന്റെ കുണ്ണ വായിൽ
എടുത്തൂമ്പാൻ തുടങ്ങി….ഊമ്പിയൂമ്പി ഇത്തയുടെ നാക്ക് നീണ്ടത് എന്റെ കുതത്തിലേക്കാണ്
ഇത്തയുടെ അപാര നക്കൽ എനിക്കന്നു സഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു…അഞ്ചു മിനുട്ടു
കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയിൽ […]

Continue reading

രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ 2

  രതിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ 2 Rathiyude Aadya Paadanagal bY Ishan | Previous parts   ആദ്യ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ പ്രോത്സാഹനം എഴുതാനുള്ള ഉന്മേഷം നൽകുന്നു… ഷാഹിദാത്ത എന്നെ ഇന്ന് ഉറക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി,ഞാനാണെങ്കിൽ കമ്പിയായ കുണ്ണയുമായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകകയാണ് ഉടനെ ഇത്ത എഴെന്നേറ്റു എന്റെ കുണ്ണ വായിൽ എടുത്തൂമ്പാൻ തുടങ്ങി….ഊമ്പിയൂമ്പി ഇത്തയുടെ നാക്ക് നീണ്ടത് എന്റെ കുതത്തിലേക്കാണ് ഇത്തയുടെ അപാര നക്കൽ എനിക്കന്നു സഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു…അഞ്ചു മിനുട്ടു കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയിൽ […]

Continue reading