കോലോത്തെ തമ്പ്രാൻകുട്ടിക്കളി [Mallu traveller]

കോലോത്തെ തമ്പ്രാൻകുട്ടിക്കളി Kolothe ThambranKutti Kali | Author : Mallu traveller   ഞാൻ ഒരു ഊര് തെണ്ടിയായിരുന്നു യാത്ര പ്രിയൻ. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുപാടിഷ്ടമാണ്. 18ആം വയസിൽ നാട് വിട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി കറങ്ങാൻ ഇടമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും യാത്ര ക്കൂലിക്കും വേണ്ടി പല ജോലി ചെയ്തു.ഞാൻ അനന്ദു ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരു വലിയ തറവാട്ടിൽ ജനനം. പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ അച്ഛന് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല അച്ഛൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്റെ 4 […]

Continue reading