ബീജാടെ വീട് പാർട് 2

ബീജാടെ വീട് പാർട് 2 bY:ബീജ സലാം ഉമ്മാടെ പൂറ്റിലെ മധന ജലം ചപ്പി എടുത്ത നാവുമായി അളിയൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേരേ വന്നു.  എന്നെ നടുക്കാക്കി ഷാജിലയെ ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്റ ചുണ്ട് ചപ്പി,   കുറെ ദിവസമായി അറിയാതെ ഇരുന്ന ഉമ്മാന്റെ പൂറിന്റെ രുചി ഞാൻ അളിയന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു  എന്നിക്ക് മാത്രമല്ല ഷാജിലക്കും കെ)ടുത്തു. അതുപോലെ ഒ ചുടു ചുബനം.  ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ അളിയന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു പോയി  പക്ഷേ എന്റെ […]

Continue reading