ഉന്മാദത്തുമ്പികള്‍ 1 [Pamman Junior]

ഉന്മാദത്തുമ്പികള്‍ സിനിമാറ്റിക് നോവല്‍ 1 UnmadaThumbikal Part 1 | Author : Pamman Junior   **സീന്‍ 1** പുഴക്കരഗ്രാമം (ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഷോട്ട്) നേരം വെളുത്തുവരുന്നതേയുള്ളു. (ഒരു പഴയ ഇല്ലത്തിന്റെ ലോംഗ് ഷോട്ട്) നീലമന ഇല്ലം. പായല്‍ പിടിച്ച മതിലില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേര്.   ഇല്ലത്തിന്റെ കുളക്കടവ്. കാവിനും ഇല്ലത്തിനും മധ്യത്തിലായാണ് കുളക്കടവ്. കടവിലെ വെള്ളം ഓളം വെട്ടുന്നു.   കല്‍പ്പടവില്‍ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണക്കൊലുസിട്ട കാല്‍പ്പാദം. (ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട്) കല്‍പ്പാദങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്… കുളത്തില്‍ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് […]

Continue reading

ഉന്മാദത്തുമ്പികള്‍ [ട്രെയിലര്‍] [Pamman Junior]

ഉന്മാദത്തുമ്പികള്‍ സിനിമാറ്റിക് നോവല്‍ UnmadaThumbikal | Author : Pamman Junior ഉണര്‍ന്നതും സവിതാ വിനയ് തന്റെ യോനിത്തടത്തിലാണ് തൊട്ടുനോക്കിയത്. കൊഴുത്ത തുടകള്‍ ഒന്നുകൂടി അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കുവാന്‍ അവള്‍ നോക്കി. പക്ഷെ നീറ്റലും വേദനയും ചേര്‍ന്ന ഒരു തരിപ്പ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ജനാലയിലൂടെ നേര്‍ത്ത വെളിച്ചം അരിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. രോമം നിറഞ്ഞ യോനിയില്‍ അപ്പോഴും പശിമയുള്ള വെള്ളം ഒട്ടിനിന്നിരുന്നു. സവിതാ വിനയ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബഹ്‌റൈനിലായിരുന്നു. പുതിയ വീടിന്റെ പ്രമാണം ചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നാട്ടിലെത്തിയതാണ്. പുതിയ വീട്ടിലെ കിടപ്പറയില്‍ […]

Continue reading

Amma Nadi 2 [Pamman Junor]

അമ്മ നടി 2 Amma Nadi Part 2 | Author : Pamman Junior | Previous Part നൂറ്റി
ഒന്നാം നമ്പര്‍ മുറിയിലെ ഡബിള്‍കോട്ട് കട്ടിലിന്റെക്രാസ്സില്‍ രജനിയുടെ കറുത്ത
ബ്രെയിസര്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് എസിയില്‍ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കാറ്റില്‍
ഇളകിയാടുന്നു. രജനി വാദ്ധ്യാരുടെ പൂക്കളുള്ള വെളുത്ത ഷഡ്ഡി കട്ടിലിന്റെ കാലിനോട്
ചേര്‍ന്ന് കൂട്ടില്‍ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന നായയെ പോലെ കിടക്കുന്നു. രജനിയുടെ
ക്ലീന്‍ ഷേവ് ചെയ്ത യോനിയില്‍ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ലിംഗം. കുറേ നേരമായ […]

Continue reading

Amma Nadi 2 [Pamman Junor]

അമ്മ നടി 2 Amma Nadi Part 2 | Author : Pamman Junior | Previous Part നൂറ്റി ഒന്നാം നമ്പര്‍ മുറിയിലെ ഡബിള്‍കോട്ട് കട്ടിലിന്റെക്രാസ്സില്‍ രജനിയുടെ കറുത്ത ബ്രെയിസര്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് എസിയില്‍ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കാറ്റില്‍ ഇളകിയാടുന്നു. രജനി വാദ്ധ്യാരുടെ പൂക്കളുള്ള വെളുത്ത ഷഡ്ഡി കട്ടിലിന്റെ കാലിനോട് ചേര്‍ന്ന് കൂട്ടില്‍ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന നായയെ പോലെ കിടക്കുന്നു. രജനിയുടെ ക്ലീന്‍ ഷേവ് ചെയ്ത യോനിയില്‍ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ലിംഗം. കുറേ നേരമായ […]

Continue reading

അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1

അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1 Adoor Ajitha Documentary Episode 1 bY Anjali Vinodh ho³ 1. hf]w ^mkns` 11.00 AXqÀ sskäv tbmÀ«nt¡m tim«Â. tim«`nWv fp¶ns` sN.bn t_mZn`qsX kmiW§Ä Wn^Wn^]m]n Wo§p¶p. tim«`nsâ fp¶ns` bmÀ¡nwPv G^n]m]nt`¡v H^p Hmt«m_n£ k¶p Wn¡p¶p. ho³ 2. Ipk¶ cv–tamÀ ssX`nt`¡v Hmt«m_n£]n Wn¶v Ipk¶ Nyqs«Nv–hv C« Woa³ kn^`pNÄ DÅ C^pWn_fpÅ CXSpNmÂ. hm^n¯`¸v N\¦m ks^ D]À¶SnWm […]

Continue reading