ഞാനും എന്റെ ദീപ ടീച്ചറും 1

ഞാനും എന്റെ ദീപ ടീച്ചറും Njanum Deepateacherum Part 1 bY D4 DreamWorks   എന്റെ
പേര് ദീപു വയസ്സ് 25. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി പരിജയം ഒന്നും
തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കുക. രണ്ടു ദിവസം
മുന്പായിരുന്നു എൻറെ പിറന്നാൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം ദീപ ടീച്ചർ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ
നേരാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കാൻ ഇടയായി. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ദീപ ടീച്ചറെ കണ്ടു
മുട്ടിയതും പിന്നീട്‌ […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ ദീപ ടീച്ചറും 1

ഞാനും എന്റെ ദീപ ടീച്ചറും Njanum Deepateacherum Part 1 bY D4 DreamWorks   എന്റെ പേര് ദീപു വയസ്സ് 25. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി പരിജയം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കുക. രണ്ടു ദിവസം മുന്പായിരുന്നു എൻറെ പിറന്നാൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം ദീപ ടീച്ചർ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കാൻ ഇടയായി. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ദീപ ടീച്ചറെ കണ്ടു മുട്ടിയതും പിന്നീട്‌ […]

Continue reading