💓പ്രാണസഖി 4 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ] [Climax]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം 🙏🙏🙏……….     കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമെ തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് കഥയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ്…….     എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ……..     പ്രാണസഖി 4 [Climax] Praanasakhi Part 4 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part     …………… ” എടാ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാ …… ലക്ഷ്മിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു. അടുത്ത മാസം […]

Continue reading

💓പ്രാണസഖി 4 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ………. കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന്
ആദ്യമെനന്ദി പറയുന്നു. ഈ പാർട്ട് അല്പം വൈകിപ്പോയി മറ്റൊന്നുമല്ല കഥ എഴുതാനുള്ള ഒരു
മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ , തിരക്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു  .
അപ്പോൾ കഥയുടെ ബാക്കി  ഭാഗം ഇവിടെ തുടരുകയാണ്……. എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ……..   പ്രാണസഖി
3 Praanasakhi Part 3 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part   ”
ടർർർ …………….” മൊബൈൽ […]

Continue reading

💓പ്രാണസഖി 4 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ………. കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമെനന്ദി പറയുന്നു. ഈ പാർട്ട് അല്പം വൈകിപ്പോയി മറ്റൊന്നുമല്ല കഥ എഴുതാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ , തിരക്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു  . അപ്പോൾ കഥയുടെ ബാക്കി  ഭാഗം ഇവിടെ തുടരുകയാണ്……. എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ……..   പ്രാണസഖി 3 Praanasakhi Part 3 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part   ” ടർർർ …………….” മൊബൈൽ […]

Continue reading

💓പ്രാണസഖി 2 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ……🙏🙏🙏 കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു.   കമന്റ് സെക്ഷനിലെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അടുത്ത കഥ മുതൽ ഒറ്റ പാർട്ടിയി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.   നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം “കാലം കരുതി വച്ച പ്രണയം ” എന്ന കഥ ഒരു പാർട്ടു കൂടെ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എഴുതാം. ഈ കഥ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അത് എഴുതി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും🙏🙏🙏….   സന്തോഷത്തോടെ ……., ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച […]

Continue reading

💓പ്രാണസഖി 1 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

പ്രാണസഖി 1 Praanasakhi | Author : Chekuthane Snehicha Malakha   എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ……🙏🙏🙏  കഴിഞ്ഞ കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ അളവറ്റ പ്രോൽസാഹനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കഥ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുചെയ്യാൻ മറക്കരുത്….   കമന്റു ബോക്സിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്/ എന്റെ പേര് vichu എന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതിയ കഥകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഓരോ കഥയുടെ പേരിനൊപ്പവും ” ചെകുത്താനെ […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 3 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ] [Climax]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു
കഥാകൃത്ത് ഒന്നുമല്ല. വീട്ടിൽ സമയം പോകാതെ വെറുതേ ഇരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു
വന്ന കഥകൾ കുത്തികുറിച്ചു എന്നു മാത്രം . അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട്
നൽകിയതിന് ഒരായിരം നന്ദി. കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും നിങ്ങൾ നൽകിയ
സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഇതു പോലുള്ള കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 3 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ] [Climax]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു കഥാകൃത്ത് ഒന്നുമല്ല. വീട്ടിൽ സമയം പോകാതെ വെറുതേ ഇരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന കഥകൾ കുത്തികുറിച്ചു എന്നു മാത്രം . അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന് ഒരായിരം നന്ദി. കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഇതു പോലുള്ള കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 2 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായി എഴുതാം എന്നാണ് വിജാരിച്ചത് എന്നാൽ അത് മൂന്ന് പാർട്ടിയി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റു ചെയ്യണം എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ,   കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 2 Kalippante Kaanthari 2 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part   “വേണ്ടടാ ആദി ,……..ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്റെ […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 1 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഴിഞ്ഞ കഥകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോൽസാഹനങ്ങൾക്കും
അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. കഥകൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടി പോകുന്നു എന്ന
കമന്റുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ കഥയുടെ ആദ്യ പാർട്ട്
കുറച്ച് പേജേ ഉണ്ടാകൂ അടുത്ത പാർട്ടിലാണ് കഥയുടെ ഭാഗം കൂടുതലും ഉള്ളത്.
പതിവുപോലെപുതിയ ഒരു പ്രണയ കഥ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
തീർച്ചയായും കമന്റു ചെയ്യണം എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ , കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 1 Kalippante
Kaanthari […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 1 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഴിഞ്ഞ കഥകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോൽസാഹനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. കഥകൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടി പോകുന്നു എന്ന കമന്റുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ കഥയുടെ ആദ്യ പാർട്ട് കുറച്ച് പേജേ ഉണ്ടാകൂ അടുത്ത പാർട്ടിലാണ് കഥയുടെ ഭാഗം കൂടുതലും ഉള്ളത്. പതിവുപോലെപുതിയ ഒരു പ്രണയ കഥ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റു ചെയ്യണം എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ , കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 1 Kalippante Kaanthari […]

Continue reading