പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 3 (കാമപ്രാന്തൻ)

പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 3 Pengalodoppam Oru Ernakulam Yathra Kambi
Katha PART-03 bY:കാമപ്രാന്തൻ www.Muthuchippi.net കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍
വായിക്കുവാന്‍ PART-1 | PART-2…. വൈകിയതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. (പോസ്ടാന്‍
വൈകിയതിനു തിരിച്ചും ) ഒന്നാമത് എന്റെ ജോലിതിരക്ക്, പിന്നെ…. എന്റെ എഴുതാനുള്ള മടി.
ഇനി എഴുതി തുടങ്ങിയാലോ… ഒരു നാല് അവർത്തിയെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കി ചില
വെട്ടിത്തിരുത്തലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടത്തണം… ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇത്രേം
സമയം എടുക്കും. […]

Continue reading

പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 3 (കാമപ്രാന്തൻ)

പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 3 Pengalodoppam Oru Ernakulam Yathra Kambi Katha PART-03 bY:കാമപ്രാന്തൻ www.kambikuttan.net കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ PART-1 | PART-2…. വൈകിയതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. (പോസ്ടാന്‍ വൈകിയതിനു തിരിച്ചും ) ഒന്നാമത് എന്റെ ജോലിതിരക്ക്, പിന്നെ…. എന്റെ എഴുതാനുള്ള മടി. ഇനി എഴുതി തുടങ്ങിയാലോ… ഒരു നാല് അവർത്തിയെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കി ചില വെട്ടിത്തിരുത്തലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടത്തണം… ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇത്രേം സമയം എടുക്കും. […]

Continue reading

പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 2

പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 2 BY:കാമപ്രാന്തൻ | Pengalodoppam oru ernakulam yathra 2   ആദ്യംമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here ബസ് അതിവേഗം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി. സമയം ഒരുമണി കഴിഞ്ഞു. ബസ് കോട്ടയം വഴി പോകാതെ ആലപ്പുഴ വഴി പോയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അതിനകം ചേർത്തല എത്തിയിരുന്നു. ഇനി ഏറിയാൽ അര മണിക്കൂറെ ഉള്ളൂ വൈറ്റില സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്. ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്ന യാത്രക്കാരിൽ മിക്കവരും അപ്പോഴേക്കും എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. വൈകാതെ ബസ്സ് വൈറ്റില ഹബ്ബിൽ എത്തി. ആളുകള്‍ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ […]

Continue reading