ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 6 [Skippo]

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 6 Bbaryayil Thudakkam Part 6 bY Skippo | Previous Part {bn] hpir¯p¡sa bns¶ Zn]À AZvfn³ Dw A_]m³….bmÀXv B_v FjpSm³ ssXw FXpS¯¯n`v £f sImSn¡p¶q…FjpSm³ bän] hmiI^yw AÃm]n^p¶p. W½psX tN^a¯ns` fimUp^´¯n Fsâ NpXpwdkpw tkUWNÄ AWpekn¨n^p¶p. Fsâ koXv bNpSnt]maw skůn B]n^p¶p. ASn`pw k`pSv Aks^ knan¨m Nn«m¯ Np_¨v Wln¨ HmÀ¡m³ tSm¶m¯ hf]w NqXn D*m]n^p¶p. MmWpw NqXn Wm«n CÃm¯ AkØ]m\v. Fsâ […]

Continue reading