ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 2

ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 2 BHAGYAMULLA KUTTANTE ANUBHAVANGAL PART 2 BY SURESH ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1 (updated) 322 ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1 753   A§sW D_¡¯n tI¨nsX fp` I¸p¶ b^pbmXn Hs¡ Np_¨p WmÄ H^p t{blvWkpw CÃmsS WX¶p tbmNp¶D*m]n^p¶D. . Ct¸mjs¯ bntÅs^ tbms` AÃmt`m, W½psX Nm`s¯ms¡ tcm\pw Cà `mbpw CÃ. Sp*v bX¯nsâ tbmhv–ät_m tI«·mÀ km]n¨p Naª sNm¨pbphvSNtfm Hs¡ Asà Blzmhw. […]

Continue reading

ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1 (updated)

ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1[updated] BHAGYAMULLA KUTTANTE ANUBHAVANGAL BY SURESH H^p SpX¡Nm^Wv S¶ s_kyqhnWv Wµn. Wn§apsX NsfâpNÄ fWÊn sk¨v dm¡n FjpSp¶p. F³tKm]v. H^pbmXv N¼n NTNÄ km]n¨n«ps*¦n`pw BUyfm]nXv B\v NT FjpSps¶. sl^n¡pw H^pbmXv Wà NTNÄ KoknS¯n D*mkpsf¦n`pw km]n¨n«pÅ b` NTNapw cmWvXhn ssX¸v B]n^p¶p. At¸mÄ sâ AWpek§Ä Cu kjn]n`qsX H¶p ss{X sI¿\sf¶v tSm¶n. FWn¡v Ct¸m k]hv 25 B]n. […]

Continue reading