കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 5 [ബാംഗ്ലൂർമല്ലു]

കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 5 Koottukarante Bharya Part 5 Author :  ബാംഗ്ലൂർമല്ലു | Previous Part   Mm³ NnX¡]n Ss¶ NnX¶p. bns¶]pw NmanRv sd AXnt¨m*n^p¶p. “” Wmlw. “” Mm³ bSns] Fjpt¶äp. tdmN-vh_nsâ fpNan H^p `p¦n]pw km^nIpän kmSn`nsâ s`Wvhn`qsX tWm¡n. bp_¯p Wn¡p¶ Aens] Mm³ N*p.. ko*pw NmanRv sd lÐn¨p. MmWmsN A¼^¶p tbm]n. Aen BUyfm]n«m\v Fsâ ko«nt`¡v k^p¶Sv. hmVm^\ VWogv fm{Stf k^m_pÅq. […]

Continue reading

സ്വപ്നസുന്ദരി [ബാംഗ്ലൂർ മല്ലു ]

സ്വപ്നസുന്ദരി Swapna Sundari bY Banglore Mallu Mm³ AÀKp³. dmw¥q^n ASymklyw Wà H^p N¼Wn]n b\n FXp¯p sNm*n^n¡pt¼mjm\v FWn¡v fpt¶ Atb£n¨n^p¶ Atf^n¡]n DÅ H^p tNmjvhnWv sh`£³ B]n F¶pw b_ªp sf]n k¶Sv. AXp¯ BjvI DÅ knh CâÀkyq NqsX bmhm]m H^p fmh¯nWpÅn AknsX F¯\w. AXp¯ Bjv¨ Ss¶ sIss¶]n tbm]n Mm³ knhm CâÀkyq Aä³Zv sI]vSp. CâÀkyq sI]vS fUm½¡v Fs¶ Cãsb«Sv […]

Continue reading