എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി അമ്മു 1 [Anu T]

എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി അമ്മു 1 Ente bharyayude Koottukaari Ammu Part 1 |
Author : Anu T   ഞാൻ ഇവിടെ എനിക് നടനന ഒരു അനുഭവം ആണ് പറയാൻ പോവുന്നത്. എന്ടെ വൈഫ്
ഇൻടെ കൂട്ടുകാരി ആയിട് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്. എന്ടെ പേര് അനൂപ്. ബാംഗ്ലൂര് ജോലി
ചെയുന്നു 30 വയസ് . എന്ടെ ഭാര്യ പ്രിയ 25 വയസ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ആയി.
ഭാര്യയെ […]

Continue reading

എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി അമ്മു 1 [Anu T]

എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി അമ്മു 1 Ente bharyayude Koottukaari Ammu Part 1 | Author : Anu T   ഞാൻ ഇവിടെ എനിക് നടനന ഒരു അനുഭവം ആണ് പറയാൻ പോവുന്നത്. എന്ടെ വൈഫ് ഇൻടെ കൂട്ടുകാരി ആയിട് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്. എന്ടെ പേര് അനൂപ്. ബാംഗ്ലൂര് ജോലി ചെയുന്നു 30 വയസ് . എന്ടെ ഭാര്യ പ്രിയ 25 വയസ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ആയി. ഭാര്യയെ […]

Continue reading