💗അമൃതവർഷം💗 3 [Vishnu]

അമൃതവർഷം 3 Amrutha Varsham Part 3 | Author : Vishnu | Previous Part     തിരുമേനി…. തറവാട്ടിൽ ഒരാൾടെ ജാതകം അൽപം പിശക് ആണ്, അത് ഒരു പുനർജ്ജന്മം ജാതകം ആണ്.അതിൽ മാത്രം ദോഷം കാണുന്നു, വെറും ദോഷം അല്ല മൃത്യു ദേഷം. ഇൗ വെക്തി ഉടൻ തന്നെ മരണപ്പെടും, നിർഭഗിയ വശൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഇളയ മകൻ കൃഷ്ണൻ ആണ്.തുടർന്നു വായിക്കുക. തിരുമേനി……… എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആയിരുന്നു വിളിച്ചത്, […]

Continue reading

💗അമൃതവർഷം 1💗 [Vishnu]

ഹായി ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വിഷ്ണു, ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്.ആദ്യം ആയി എഴുതുന്നതുകൊണ്ട്
തന്നെ പരിചയ കുറവ് മൂലമുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാ വുന്നതാണ് എല്ലാവരും സദയം
ക്ഷമിക്കുക. 💗അമൃതവർഷം💗 AmruthaVarsham Part 1 | Author : Vishnu ” കണ്ണാ ഡാ
കണ്ണാ എഴുന്നേൽക്ക്” ഈ അമ്മ രാവിലെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല, “കുറച്ചു നേരം കൂടെ
കേടക്കറ്റെ അമ്മെ ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻറെ ക്ഷീണം ഒന്ന്
മാറ്റിക്കോട്ടെ ” “ഓ പിന്നേ മുതലാളി […]

Continue reading

💗അമൃതവർഷം 1💗 [Vishnu]

ഹായി ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വിഷ്ണു, ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്.ആദ്യം ആയി എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിചയ കുറവ് മൂലമുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാ വുന്നതാണ് എല്ലാവരും സദയം ക്ഷമിക്കുക. 💗അമൃതവർഷം💗 AmruthaVarsham Part 1 | Author : Vishnu ” കണ്ണാ ഡാ കണ്ണാ എഴുന്നേൽക്ക്” ഈ അമ്മ രാവിലെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല, “കുറച്ചു നേരം കൂടെ കേടക്കറ്റെ അമ്മെ ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻറെ ക്ഷീണം ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ ” “ഓ പിന്നേ മുതലാളി […]

Continue reading

💗അമൃതവർഷം💗 2 [Vishnu]

ഇൗ കഥ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം മാത്രം ആണ്. വായനക്കാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ
ആയാലും അറിയിക്കണം.സ്നേഹത്തോടെ😍 Vishnu…………💖💖💖 അമൃതവർഷം 2 Amrutha Varsham Part
2 | Author : Vishnu പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 3 മണിയോടെയാണ് സിദ്ധു ഏട്ടൻ തിരികെ വന്നത്
.വണ്ടി മുറ്റത്ത് വന്നപ്പോഴെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി , വണ്ടിയിൽ നിന്നും
ഏട്ടൻ ഇറങ്ങി പിറകിലത്തെ ഡോർ തുറന്ന് അഞ്ചു വിനെ കെട്ടാൻ ഇരുന്ന ചെറുക്കനും അവന്റെ
കൂടെ ഓടിപ്പോയ പെണ്ണും🙁🙁 […]

Continue reading

💗അമൃതവർഷം💗 2 [Vishnu]

ഇൗ കഥ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം മാത്രം ആണ്. വായനക്കാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അറിയിക്കണം.സ്നേഹത്തോടെ😍 Vishnu…………💖💖💖 അമൃതവർഷം 2 Amrutha Varsham Part 2 | Author : Vishnu പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 3 മണിയോടെയാണ് സിദ്ധു ഏട്ടൻ തിരികെ വന്നത് .വണ്ടി മുറ്റത്ത് വന്നപ്പോഴെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി , വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഏട്ടൻ ഇറങ്ങി പിറകിലത്തെ ഡോർ തുറന്ന് അഞ്ചു വിനെ കെട്ടാൻ ഇരുന്ന ചെറുക്കനും അവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയ പെണ്ണും🙁🙁 […]

Continue reading