പ്രണയം നിറഞ്ഞ മനസുകളിൽ 1

പ്രണയം നിറഞ്ഞ മനസുകളിൽ 1 Pranayam Niranja Manassukalil part 1 Author : Abhishek   ആദ്യമായ് ആണ് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. അത് കൊണ്ട് പല തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം കി ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പല പരുമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ എന്റെ കഥ ഞാൻ പറയുകയാണ്. എന്റെ പേര് അഭി. എല്ലാവരും എന്നെ അപ്പു എന്ന് വിളിക്കും.എനിക്ക് ഒരു 20 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നടന്ന […]

Continue reading