ആമി അഭിരാമി

ആമി അഭിരാമി Aami Abhirami bY Achayan’s ..ആമീ ആമീ.. അകത്തേക്ക് കയറി അഭിരാമി വിളിച്ചു അഭിരാമി ആമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി അയൽപക്കം ആണെങ്കിലും വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിയുടെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ആണ് നല്ല നായർ കുടുംബം അമ്മ രാധിക വയസ്സ് നാല്പത് ആയെങ്കികും അമ്മയും മകളും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ആണെന്നെ പറയു അമ്മയുടെ അത്ര കളർ ഇല്ലെങ്കികും അമ്മയെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരി ആയിരുന്നു അഭിയും […]

Continue reading

ആമി അഭിരാമി

ആമി അഭിരാമി Aami Abhirami bY Achayan’s ..ആമീ ആമീ.. അകത്തേക്ക് കയറി അഭിരാമി വിളിച്ചു അഭിരാമി ആമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി അയൽപക്കം ആണെങ്കിലും വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിയുടെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ആണ് നല്ല നായർ കുടുംബം അമ്മ രാധിക വയസ്സ് നാല്പത് ആയെങ്കികും അമ്മയും മകളും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ആണെന്നെ പറയു അമ്മയുടെ അത്ര കളർ ഇല്ലെങ്കികും അമ്മയെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരി ആയിരുന്നു അഭിയും […]

Continue reading