പ്രളയകാലം 9 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  9  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 9  bY  Raj | Previous parts WngmUnsâ WmknX`n D]À¶p k¶ AWnS]psX Nj¸v lfn¨n«p*m]n^p¶nÃ. AkÄ Fs¶ Ipän¸nXn¨v H¶v N_§n]t¸mÄ Mm³ AXn]n`pw AkÄ fpNan`pfm]n. Wn`¯v ssN Np¯n Wn¶v AkapsX fp` Fsâ km]nt`¡v NX¯n¯¶p. WmkpsNm*v Mm³ fp`¡®pNan Djnªp sNm*n^p¶p. AkapsX Nj¸v CtSmsX D¨Øm]n]n`m]n. Fsâ ^*p kl¯pw fp«pNaq¶n Fs¶ sbmSn¡mWpÅ ¹mWn`m\kÄ F¶pv tSm¶n […]

Continue reading

പ്രളയകാലം 8 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  8  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 8  bY  Raj | Previous parts fjs]ms¡ fm_n M§apsX Wm«ns` t_mZns` skÅw C_§n¯pX§n]t¸mįs¶ FWn¡v hz´w ko«nt`¡v tbmNmw F¶ So^pfmWfm]n^p¶p AWn`pw A½]pw H^mjvI NqsX Njn]s« F¶ Aen{bm]¡m^m]n^p¶p. AWnS]pw ASntWmXv t]mKn¨p.bns¶ MmWm]n«v FSnÀs¸m¶pw b_ªnà F_\mNpa¯pÅ Fsâ H^p {c*nsâ {c*v bpÅn¡m^sâ Np_¨v hpir¯pNÄ Np«WmXv ¢oWnwPn bs¦Xp¡mWm]n k^m³ SmÂb^yfps*¶pv b_ªSv {bNm^w lWn]mjvI k^m³ […]

Continue reading