പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 5 [ANOOP SS]

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 5 PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 5 bY Anoop SS Previous Parts sshäns` {bn]s¸« Fjp¯pNm^psX]pw km]W¡m^psX]pw t{bmÕmiW§Ä¡pw WnÀt±l§Ä¡pw Wµn. FjpSs¸« k^nNan DXs`Xp¯ NTmbm{S§sa km]W¡m^Wnt`¡p bNÀ¶pW`vNm³ hmVn¨p F¶_n]p¶Sp GsSms^jp¯pNm^sW]pw tbms` FWn¡pw WÂNp¶ Bßknlzmhw kas^ k`pSm\v. SpXÀ¶pw FÃmk^psX]pw Aen{bm]§Ä {bSo£n¡p¶p. {bNrSn]psX BWµm{lp¡Ä AfrSkÀgfm]n sb]vSn_§n] bp`ÀNm`hÔy]n hv{Sobp^pghwt]mP¯nsâ bqÀ®S WÂNn] D·mU`i^n]n MmWpw fmfn]pw AXp¡a]ns` S\p¯ S_]n SaÀ¶pNnX¶p. fmfn]psX D]À¶p Smjp¶ […]

Continue reading