ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 2 [അജ്ഞാതൻ]

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 2 കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ Njan Kadha Ezhuthukayaanu Koottukaarante Amma Part 2 bY അജ്ഞാതൻ | AKNJATHANTE KADHAKAL | Previous Parts BUy NT]psX dm¡n CknsX SpX§p¶p….. AXp¡a]n k¨pÅ Nan SoÀ¶tlgw Bân dmSv–_qfn tbm]n k¶p MmWpw tbm]n k¶tlgw Npt_ tW^w Xokn N*psNm*n^p¶p. Bân FWn¡p ^mkn`s¯ bp«pw NX`]pw Njn¡m³ S¶p Njn¨p Njnªp AXp¡a]n F¯n]t¸mÄ Bân Ft´m tKm`n sI¿pN]m\v […]

Continue reading