വയസ് 19 [ AsLaM ]

വയസ് 19 [ AsLaM ] VAYASSU 19 BY ASLAM……….Kambikathakal  FWn¡v 19 k]hv {bm]fpÅ hf]¯v F³s_ KoknS¯n BUyfm]n ^SnhpOw F´ms\¶v A_nª B hwekw B\v Mm³ CknsX knk^n¡p¶Sv.H^p Hm\¡m`¯v h-vNqÄ AX¨ hf]¯m\v CSv WX¡p¶Sv. F³s_ ko«n MmWpw AÑWpw A½]pw AWpK¯n]pfm\v DÅSv. Hm\sfms¡ Njnªv fqt¶m Wmt`m Unkh§Ä B]n.Hm\mkVn B]SnWm AWpK¯n A½]psX tKygvY¯n]psX ko«nt`¡v tbm]n^n¡pN]m]n^p¶p. AknsX AkÄ¡v hf{bm]¡m^n]m] H^p […]

Continue reading