പോലീസുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 3 [സുനിൽ]

പോലീസുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 3 Policekarante Bharya Part 3 Author: സുനിൽ | PreviousPart
  രാവിലെ പപ്പയും അച്ചാച്ചനും പോയി കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ പതിയെ അടുക്കളയിലെത്തി. മമ്മി
അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായി മാങ്ങ അരിയുകയാണ്!. ഞാൻ ചെന്ന് മമ്മിയ്കരികിലായി
അടുക്കളപാദകത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് കാലുകളും ആട്ടിയ്കൊണ്ട് മാങ്ങ അരിഞ്ഞിട്ട പാത്രത്തിൽ
നിന്നും ഒരുപിടി വാരി വായിലാക്കി ചവച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ശോശക്കുട്ടിയിന്ന് നല്ല
മിടുക്കിയായാണല്ലോ നിപ്പ്” മമ്മി ആ പറഞ്ഞത് മമ്മിയോടാണെന്ന് പോലും ഗൌനിയ്കാതെ
മാങ്ങാ അരിച്ചിൽ തുടർന്നു. വായിൽ […]

Continue reading

പോലീസുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 3 [സുനിൽ]

പോലീസുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 3 Policekarante Bharya Part 3 Author: സുനിൽ | PreviousPart   രാവിലെ പപ്പയും അച്ചാച്ചനും പോയി കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ പതിയെ അടുക്കളയിലെത്തി. മമ്മി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായി മാങ്ങ അരിയുകയാണ്!. ഞാൻ ചെന്ന് മമ്മിയ്കരികിലായി അടുക്കളപാദകത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് കാലുകളും ആട്ടിയ്കൊണ്ട് മാങ്ങ അരിഞ്ഞിട്ട പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരുപിടി വാരി വായിലാക്കി ചവച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ശോശക്കുട്ടിയിന്ന് നല്ല മിടുക്കിയായാണല്ലോ നിപ്പ്” മമ്മി ആ പറഞ്ഞത് മമ്മിയോടാണെന്ന് പോലും ഗൌനിയ്കാതെ മാങ്ങാ അരിച്ചിൽ തുടർന്നു. വായിൽ […]

Continue reading

പോലീസുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 3 [സുനിൽ]

പോലീസുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 3 Policekarante Bharya Part 3 Author: സുനിൽ | PreviousPart   രാവിലെ പപ്പയും അച്ചാച്ചനും പോയി കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ പതിയെ അടുക്കളയിലെത്തി. മമ്മി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായി മാങ്ങ അരിയുകയാണ്!. ഞാൻ ചെന്ന് മമ്മിയ്കരികിലായി അടുക്കളപാദകത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് കാലുകളും ആട്ടിയ്കൊണ്ട് മാങ്ങ അരിഞ്ഞിട്ട പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരുപിടി വാരി വായിലാക്കി ചവച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ശോശക്കുട്ടിയിന്ന് നല്ല മിടുക്കിയായാണല്ലോ നിപ്പ്” മമ്മി ആ പറഞ്ഞത് മമ്മിയോടാണെന്ന് പോലും ഗൌനിയ്കാതെ മാങ്ങാ അരിച്ചിൽ തുടർന്നു. വായിൽ […]

Continue reading