എന്റെ സപൈഡർമോൻ 2

എന്റെ സപൈഡർമോൻ 2 Ente Spidermon Part 2 bY Tn     hpIn{S Wm]À {bn]s¸«ks^ Wn§Ä
WÂNn] t{bmÕmiW¯nWp Wµn. Fsâ hvssbZÀ tfm³ F¶Sv SWnWmXsâ NT]Ã hpIn{S Wm]À F¶ Fsâ
NT]m\v. F§nsWt]m sSäm]n tbmÌv sI¿s¸«SmNmw. B^ms\¶v tbm`pw A_n]m¯ H^p
sI_p¸¡m^Wpfm]pÅ NmftNanNÄ. ASpw Ssâ fNsâ {bm]w DÅ H^mÄ Bs\¶v b_]p¶p. tbm^m¯SnWp
^m{Sn]n sX_Ên k¨v. AsSm^p {SnÃnwPv FN-vhvbo^n]³hv Ss¶]m\v. […]

Continue reading

എന്റെ സപൈഡർമോൻ 2

എന്റെ സപൈഡർമോൻ 2 Ente Spidermon Part 2 bY Tn     hpIn{S Wm]À {bn]s¸«ks^ Wn§Ä WÂNn] t{bmÕmiW¯nWp Wµn. Fsâ hvssbZÀ tfm³ F¶Sv SWnWmXsâ NT]à hpIn{S Wm]À F¶ Fsâ NT]m\v. F§nsWt]m sSäm]n tbmÌv sI¿s¸«SmNmw. B^ms\¶v tbm`pw A_n]m¯ H^p sI_p¸¡m^Wpfm]pÅ NmftNanNÄ. ASpw Ssâ fNsâ {bm]w DÅ H^mÄ Bs\¶v b_]p¶p. tbm^m¯SnWp ^m{Sn]n sX_Ên k¨v. AsSm^p {SnÃnwPv FN-vhvbo^n]³hv Ss¶]m\v. […]

Continue reading