ജാനി [Based on a true story]

ജാനി Based on a true story Jaani bY Sunnykuttan   ഗൾഫിലെ നിരവധി ബാറുകളിൽ
പോയിട്ടുള്ള ഞാൻ, അവിടെ വൈട്രെസ്സ് കളിൽ (മലയാളി മങ്ക) ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ
നാടിന്റെ അടുത്തുള്ളവരെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്നെ അറിയുന്നവരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല…
എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു പുതിയ പേരും നാടും ഉണ്ടാകും.. പിന്നീട്
നമ്മളുമായി വല്ലാതെ അടുത്താലായിരിക്കും യാഥാർത്ഥപേരും ഊരും പറയുന്നത്… ചിലരെ കണ്ടാൽ
തോന്നാറുണ്ട് ഇവർ ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടത് എന്ന്… 21 ഉം 25 […]

Continue reading

ജാനി [Based on a true story]

ജാനി Based on a true story Jaani bY Sunnykuttan   ഗൾഫിലെ നിരവധി ബാറുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഞാൻ, അവിടെ വൈട്രെസ്സ് കളിൽ (മലയാളി മങ്ക) ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ നാടിന്റെ അടുത്തുള്ളവരെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്നെ അറിയുന്നവരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല… എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു പുതിയ പേരും നാടും ഉണ്ടാകും.. പിന്നീട് നമ്മളുമായി വല്ലാതെ അടുത്താലായിരിക്കും യാഥാർത്ഥപേരും ഊരും പറയുന്നത്… ചിലരെ കണ്ടാൽ തോന്നാറുണ്ട് ഇവർ ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടത് എന്ന്… 21 ഉം 25 […]

Continue reading