വർഷ [ആദിതൃൻ]

വർഷ Varsha | Author : Adithyan   ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അതിന്റേതായ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കുക.ഞാൻ ആദിതൃൻ 26 വയസ്സ് കാണാൻ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം വെളുത്ത നിറം ഡ്രീം ചെയ്ത താടി പാകത്തിന് തടി. ഞാൻ ചെന്നൈയില് ഒരു it കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ചെന്നൈയില് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കമ്പനയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ നാട് മലപ്പുറം വീട്ടിൽ ഞാനും അച്ഛനും  അമ്മയും പിന്നെ അനിയത്തിയും, […]

Continue reading