കൊച്ചു കള്ളി [വീരു]

കൊച്ചു കള്ളി Kochu Kalli | Author : Veeru   അങ്ങ്     അകലെ     നഗരത്തിലെ    പ്രസ്തമായ    കോളേജിൽ..  പ്രവേശനം     ലഭിച്ചപ്പോൾ റീന   ഒത്തിരി     സന്തോഷിച്ചു. ഈ   കോളേജിൽ     പ്രവേശനം   കിട്ടുക    എന്നത്    അന്തസ്സിന്റെയും         അഭിമാനത്തിന്റെയും     അടയാളം     ആയിട്ടാണ്    കണക്ക്    കൂട്ടുക… അഭിമാനം     തോന്നുമ്പോൾ    തന്നെ   ഒപ്പം    ആശങ്കയും    […]

Continue reading