മമ്മിയും ഞാനും നീഗ്രോ കുണ്ണയും

മമ്മിയും ഞാനും നീഗ്രോ കുണ്ണയും  BY: ഊക്കിസ്റ് MUMMYUM NJANUM NEEGRO KUNNAYUM BY OOOOOOOOOKKISTTTTTT Mm³ BWn.XzÂSv ¢mhnÂ. Atf^n¡³ f`]man. b¸m M§apfm]n bn\§n fm_n Wn¡pkm\v. f½osX N¿n`n`n^p¸m\v Nm^\w F¶m\p bm¸m b_]p¶Sv. f½n¡v C¨ns^ Nj¸v NqXpS Bs\¶v N*mt` tSm¶pw. {bm]kpw Np_km\v. 36 k]Êv. H^p C³gp_³hv N¼Wn]n B\v tKm`n. AknsX DÅ H^p _n¨mÀZv F¶ B{cn¡³ f½ns] b®p¶ps*¶p Fsâ {c*v hn³Zn […]

Continue reading